سلام.

یكی از بحث های طراحی مهندسی ،طراحی بدنه خودرو هست كه بیشتر مربوط به رشته طراحی صنعتی می شود.آما دانستن روش آن جالب و مفید هست.بخصوص اینكه توسط كتیا قابلیت طراحی بدنه وجود دارد كه در زیر مجموعه طراحی سطوح پیشرفته امكان پذیر هست.

این مقاله را از لینك زیر بخوانید.

 

http://www.allengineering.ir/showarticle.aspx?id=67