سوالات كتبی كتیا در امتحانات بین المللیCATIA QUASTIONS را از آدرس زیر می توانید دانلود كنید.امتحانات كتبی كلاسهای من نیز بیشتر بر همین پایه می باشد.

دانلود فایل