CATIA SHORTCUT’S

            F1 = Help راهنما

            F3 = Specification tree پنهان و ظاهر كردن درخت طراحی

            Shift + F1 = معرفی دستورات نوار ابزار

            Shift + F2 = كنترل موقعیت درخت طرحی

فعال و غیر فعال كردن درخت طرحی برای بزرگ و كوچك كردن و جابجایی   ( معادل كلیك روی میله های درخت طراحی)            Shift + F3 =

            Alt + F8 = macros  ماكرو

            Alt + Enter = Properties ظاهر شدن خصوصیات موضوع انتخابی

            Esc = لغو دستور

            Ctrl + Page Up = Zoom In  بزرگ نمایی

            Ctrl + Page Down = Zoom Out  كوچك نمایی

            Ctrl + Tab = نمایش فایل های باز دیگر

  Arrow Key = Selectبا قرار دادن موس روی چند موضوی روی هم،

میتوان یكی از آنها را به دلخواه انتخاب كرد                        

            Shift + arrow = Rotate چرخش

            Ctrl + arrow = Pan جابجایی

            Home = و مانند آن بالاترین موقعیت را نشان میدهد Properties  در نوار           

            End =  و مانند آن پایین ترین موقعیت را نشان میدهد  Properties  در

            Page Up = و مانند آن جابجایی  ده تایی بطرف بالا Properties  در نوار

            Page Down = ومانند آن جابجایی  ده تایی بطرف پایین  Properties در نوار                      

            Ctrl + C = Copy كپی

            Ctrl + F = Search (Find) جستجو

            Ctrl + G = Selection Sets

            Ctrl + N = New

            Ctrl + O = Open

            Ctrl + P = Print

            Ctrl + S = Save

            Ctrl + V = Paste

            Ctrl + X = Cut

            Ctrl + Y = Redo

            Ctrl + Z = Undo

 

 

از مسیر زیر میتوانCtrl + Z-Undoرا تا 99 مرحله افزایش داد

            Tools >> Options >> General >> PCS >>Undo >>Stack size 10

            

            برای ایجاد یك shortcuts  جدید مراحل زیر را طی می كنیم :

 1-از منوی كركره ای مسیر زیر را انتخاب می كنیم

            Tools >> Customize >> Commands

2- درستون سمت چپ این پنجره  All Command  را انتخاب می كنیم

3- در ستون سمت راست پنجره گشوده شده ، دستور مورد نظر را انتخاب می كنیم بعنوان مثال دستور Exit Workbench را انتخاب می كنیم .

4-Show Properties را در پنجره  اننخاب می كنیم

5- حال Shortcut مورد نظر را در قسمت  Accelerator تایپ می كنیم .مثلاً

 F2  و یا  Ctrl+1و یا هر كلید دیگری كه قبلاً استفاده نشده باشد .

بعد از Close كردن این پنجره كلید میانبر مذكور فعال می شود .