فایلهای آموزشی خودآموز مكانیكال در هفت درس از آدرس زیر می توانید دانلود كنید.

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم