سلام.

این بخش را با موضوع آزاد مهندسی مكانیك و طراحی در نظر دارم.سوالات را مطرح كنید و هریك تز دوستان كه پاسخ دارید لطفا جواب دهید.من تا جایی كه بتوانم راهنمایی می كنم.