سلام.

یك سری تمرینات گام به گام كتیا از محیط طراحی قطعه وطراحی سطوح در 2 مثال برای دانلود گذاشته ام.این تمرینات با تمرینات كلاسی من متفاوت بوده و برای دانشجویان بسیار جالب و مفید می باشد.این تمرینات در سطح متوسط و مشكل می باشد.موفق باشید.

تمرین شماره 1:

دانلود فایل