تمرین شماره6:

http://www.4shared.com/file/134199345/145ae62f/66_online.html