تمرین شماره 3:

http://www.4shared.com/file/134029047/449edbee/hinge.html