تمرین شماره 2 طراحی قطعه:

http://www.4shared.com/file/134013240/f1630097/angle.html