سلام.

یك سری تمرینات گام به گام كتیا از محیط طراحی قطعه در 8 مثال برای دانلود گذاشته ام.این تمرینات با تمرینات كلاسی من متفاوت بوده و برای دانشجویان بسیار جالب و مفید می باشد.این تمرینات در سطح متوسط و مشكل می باشد.موفق باشید.

تمرین شماره 1:

http://www.4shared.com/file/134197947/171c75e6/piston.html