سلام.

دو فایل با موضوع آموزش نقشه كشی و رسم فنی به همراه آموزش را می توانید ازآدرس زیر بگیرید.این آموزش برای دانشجویان مهندسی مفید می باشد.

عناوین 6 درس اول:

عناوین 6 درس دوم: