از فایل آموزشی زیر می توانید یك مثال كامل مونتا‍‍ژقطعات د ر اسمبلی كتیا را دریافت كنید.(به فارسی)

http://www.4shared.com/file/133787925/81d6476f/assembly.html